OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.beautypeat.com.

1.2. Predávajúcim sa rozumie právnická osoba s obchodným menom CLine s.r.o., so sídlom Dunajská 494/61, 900 44 Tomášov, Slovensko, IČO: 366 48 485, DIČ DPH: SK2022178521 zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 11585/S.

1.3. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

1.4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.5. Podnikateľom sa rozumie:• osoba zapísaná v obchodnom registri,• osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,• osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
1.6. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Vo veciach neupravených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa záväzkový vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim spravuje právnym poriadkom SR,  najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.

1.7. Ustanovenia VOP a zákonov upravujúcich práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ podľa zákona č. 250/2007 Z. z. alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.8. Kupujúci vykonaním objednávky na stránke www.beautypeat.com spôsobom uvedeným v týchto všeobecných obchodných podmienkach potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim oboznámil a súhlasí s nimi. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP.

1.9. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

1.10. Nákup tovaru môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby. Elektronická objednávka je odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaná systémom obchodu. Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení. Kupujúci pri registrácii vyjadrí súhlas, že si VOP prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.

1.11. Údaje prezentovaného tovaru na nákupnom portáli (najmä dostupnosť, cena, veľkosť, zásoby) nie sú aktualizované predávajúcim on-line v každom okamihu. Tieto údaje ohľadne tovaru nemusia byť na nákupnom portáli vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Údaj „dostupnosť“ zobrazený pri tovarovej položke na nákupnom portáli nie je možné interpretovať ako lehotu pre dodanie tovaru predávajúcim. Uvedená dostupnosť tovaru je len indikatívny, nezáväzný odhad času, ktorý sa predpokladá pre vypredanie dostupných skladových zásob predávajúceho. Tovar nie je možné vopred ukázať kupujúcemu, nie je možné vždy vykonať prijatie a akceptáciu objednávok a vykonať jeho dodanie, hoc prostredníctvom tretej osoby. Tovar predávaný cez nákupný portál je vždy limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami predávajúceho a doobjednávanie a/alebo dodávanie tovaru po jeho vypredaní nie je možné, ani prostredníctvom inej osoby. Na každú takúto mimoriadnu skutočnosť nemožnosti dodania tovaru bude vždy kupujúci informovaný vhodným spôsobom a v prípade uzatvorenej zmluvy má každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť.

1.12. V súvislosti s predajom alebo objednávaním tovaru na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, respektíve v prípade akýchkoľvek nejasností alebo problémov súvisiacich s touto zmluvou, sa môže kupujúci obrátiť na predávajúceho na tel. čísle +421 (0) 222 200 926, e-mailom na adrese info@beautypeat.com. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, odbor výkonu dozoru tel. č.:  048/412 49 69.

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY (OBJEDNÁVKA/OBJEDNANIE TOVARU)
2.1. Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu. V prípade, že nemôžete objednať priamo, môžete zaslať svoju objednávku e-mailom na e-mailovú adresu info@beautypeat.com. V e-maile uveďte názov tovaru, počet kusov, prípadne č.  a typ tovaru a pod. a kontakt na Vás (presná adresa a telefónne číslo).

2.2. Všetky prijaté elektronické objednávky sa považujú za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné. Po obdŕžaní objednávky, predávajúci obratom zašle potvrdenie o prijatí objednávky; kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

2.3. Odoslanie objednávky na webovej stránke e-shopu predávajúceho sa realizuje v zmysle ust. § – 4 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z.  ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to prostredníctvom kliknutia na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“, čím spotrebiteľ potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť platby.

2.4. Prevádzkovateľ v závislosti na charaktere obchodu, druhu tovaru má právo žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom (telefonicky, písomne). Ak kupujúci autorizáciu odmietne prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

2.5. Na objednávky, ktoré budú obsahovať nepravdivé, zavádzajúce osobné údaje, alebo budú mať zle vyplnené telefónne číslo (neplatné telefónne číslo) alebo neplatnú (neexistujúcu) e-mailovú adresu, sa hľadí, ako keby neboli predávajúcemu doručené a osobné údaje uvedené v objednávke budú predávajúcim zlikvidované spôsobom stanoveným zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

3. CENY TOVARU, ZĽAVY, POŠTOVNÉ A BALNÉ
3.1. Kúpna cena za tovar vrátane prepravných nákladov bude kupujúcim uhradená dobierkou pri prevzatí tovaru. V prípade platby na účet, ak táto nebude uskutočnená do 7 pracovných dní od vytvorenia objednávky, predávajúci má právo objednávku stornovať.

3.2. V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), ktorá zároveň slúži ako dodací list. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady (t. j. náklady na dopravu, dodanie, poštovné). Výška poštovného sa môže meniť v závislosti od váhy tovaru. Konečná cena tovaru pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

3.3. Platné ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH pri jednotlivých položkách v čase objednania tovaru a potvrdzujú sa pri autorizácii. Uvedené ceny na internetovom obchode sú platné.

3.4. Predávajúci si však vyhradzuje právo zmeny cien vo výnimočnom prípade výrazných zmien dodávateľských podmienok od výrobcov a dodávateľov tovaru, ako aj pri výraznom náraste inflácie, zmien peňažných kurzov a prípadných tlačových chýb. V takomto prípade ma kupujúci právo na okamžité odstúpenie od zmluvy.

3.5. Náklady na dodanie tovaru sú uvedené pri výbere spôsobu dodania kupujúcim a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.beautypeat.com.

3.6. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru. To neplatí v prípade podľa bodu 4.11. veta tretia.

4. DODACIE PODMIENKY 
4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar spôsobom zvoleným kupujúcim pri vyplňovaní objednávky (kuriérskou spoločnosťou) a zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy a podľa povahy tovaru dodať všetku dokumentáciu potrebnú k jeho správnemu používaniu a ošetrovaniu.

4.2. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov a zaplatiť za tovar cenu v plnej výške.4.3. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

4.4. Pri prevzatí tovaru si vždy pred kuriérom skontrolujte obsah tovaru. Tovar a obal nesmie byť poškodený. Pokiaľ sa naskytne takáto skutočnosť, vždy spíšte zápis o poškodení zásielky s kuriérom a oznámte nám, že tovar Vám bol doručený poškodený.

4.5. Tovar dostupný skladom bude kupujúcemu odoslaný v čo najkratšom termíne, najneskôr do 1-10 pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia.

4.6. V prípade, pokiaľ sa tovar na sklade nenachádza, predávajúci sa zaväzuje oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu bezodkladne a dohodne s ním ďalší postup.

4.7. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru spôsobené nesprávne udanou adresou kupujúcim pri objednávaní tovaru, ďalej za nedodanie, resp. oneskorenie dodávky tovaru spôsobenej doručovateľom, či za oneskorenie, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť (vyššia moc).

4.8. Vyššou mocou považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácie, povstanie, živelné pohromy, výpadky dodávok jednotlivých médií, dopravné kolapsy, nepredvídateľné poruchy atď..

4.9. O stave objednávky bude kupujúci priebežne informovaný prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú v objednávke.

4.10. V prípade, že objednaný tovar nie je možné doručiť kupujúcemu do predpokladaného termínu, predávajúci mu oznámi nový predpokladaný termín dodania.

4.11. Pokiaľ zásielku nemôžete alebo nestihnete prebrať v stanovenom termíne, prosím informujte nás. Zásielku kuriér DHL SK vie podržať v depe cca 7 dní. Po tomto termíne zásielku na požiadanie pošleme opätovne, avšak náklady s tým spojené si predávajúci účtuje znova. Pokiaľ sa nám zásielka vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie, či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akékoľvek iného dôvodu, zásielku opätovne nezasielame. Zákazník bude označený ako nedôveryhodný a  nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky.

4.12. Miesto doručenia je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
5.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kupujúci má právo v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v platnom znení odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je zaslané predávajúcemu pred uplynutím tejto lehoty. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle tohto bodu.Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy jednoznačným vyhlásením o odstúpení od zmluvy alebo použiť vzorový formulár zverejnený na internetovej stránke predávajúceho www.beautypeat.com.

5.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia. Ak kupujúci využije právo odstúpiť od zmluvy v lehote uvedenej v bode 5.1., je povinný  doručiť jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy alebo vzorový formulár zverejnený na internetovej stránke predávajúceho, a to na listom na korešpondenčnú adresu CLine s.r.o., Dunajská 61, 944 00 Tomášov alebo elektronicky e-mailom na adresu predávajúceho info@beautypeat.com s uvedením čísla a dátumu objednávky vrátane jej špecifikácie (tovar a kúpna cena), mena a priezviska kupujúceho a jeho adresu, dátum odstúpenia od zmluvy a adresu pre vrátenie peňazí, pokiaľ je táto odlišná od adresy kupujúceho. Pre stiahnutie „Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy“ kliknite na tlačidlo pod textom. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy tovar zaslať prostredníctvom pošty (NIE vo forme zásielky na DOBIERKU) alebo odovzdať osobne, resp. prostredníctvom ním určenej tretej osoby predávajúcemu. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoškodený, kompletný vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie. Nedodržaním týchto podmienok nebude odstúpenie od zmluvy akceptované. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. V prípade vrátenia poškodeného tovaru používaného nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky. Tieto nároky je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny ( s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád ). Po odstúpení od zmluvy sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov vynaložených na dodanie tovaru kupujúcemu; to neplatí, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu predávajúcim vrátené spôsobom, aký kupujúci použil pri úhrade kúpnej ceny, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.Kupujúci berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru alebo poskytnutie služieb uvedených v ust. § – u 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení, a to predovšetkým:a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,  b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,  c) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil.

6. NEDODRŽANIE – PORUŠENIE KÚPNEJ ZMLUVY
6.1. V prípade neopodstatneného a neodôvodneného neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku v úložnej dobe dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, nakoľko je spotrebiteľ vždy informovaný o potvrdení a stave objednávky (telefonicky, alebo emailom). Zákazníkovi bude automaticky účtovaný poplatok vo výške 20 €. Za týmto účelom bude vystavená faktúra alebo zaslané platobné informácie potrebné k úhrade sankcie poštou ,alebo elektronickou formou so splatnosťou 7 dní.

6.2. Zákazník má možnosť v tomto prípade do 7 dní aktívne požiadať o opakované zaslanie zásielky a prevedie platbu za tovar vopred na účet spoločnosti. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie kúpnej zmluvy. V prípade nezaplatenia objednávky, vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne budeme musieť pohľadávku podstúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie plnú vinu zákazník a hradí taktiež zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania, ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú.

7. ZÁRUKA, REKLAMÁCIE, DOKLADY
7.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený na stránke www.beautypeat.com . Ku každému tovaru je pri jeho dodaní priložená faktúra, ktorá slúži ako záručný list.

7.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jej prevzatí kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare v záručnej dobe.

7.3. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcemu. Dĺžka záručnej doby je uvedená na daňovom doklade k tovaru. Ak tam uvedená nie je, je stanovená zákonom na 24 mesiacov. Vzniknuté vady na tovare je možné reklamovať počas celej záručnej doby. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho, ako ani za chyby  vzniknuté mechanickým poškodením tovaru, neodborným používaním, či zásahom kupujúceho alebo tretích osôb. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby tovaru spôsobené živelnou pohromou.

7.4. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bezprostredne skontrolovať, či sa jedná o tovar, ktorý bol objednaný, či je tovar v neporušenom stave, či nemá zjavnú vadu (neporušenosť originálneho obalu alebo originálnej polepovacej pásky odosielateľa, viditeľné poškodenie obalu zásielky, viditeľnú čiastočnú stratu) a v prípade, pokiaľ tovar pri prevzatí nezodpovedá kúpnej zmluve, je príjemca povinný uviesť nezrovnalosti na prepravný list dopravcu alebo ihneď spísať zápis o škode a je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho. Oznámenie musí obsahovať zoznam vadného tovaru, kód tovaru, číslo faktúry, stručný popis závady a iné dodatočné informácie v závislosti od druhu tovaru.

7.5. V prípade vád tovaru, ktorú má tovar pri jej prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, má kupujúci tieto nároky: a) ak sa jedná o odstrániteľnú vadu na tovare, má kupujúci právo, aby táto vada bola bezplatne, včas a riadne odstránené, resp. má právo na výmenu tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže vždy vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti;b) ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu na tovare, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol užívať ako bezvadný, prípadne o vadu odstrániteľnú, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo väčší počet vád tovar riadne užívať, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy;c) ak sa jedná o neodstrániteľné vady na tovare iné ako vady uvedené v písm. b), má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru/je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu.

7.6. Zmena vizuálneho vzhľadu tovaru neovplyvňujúca jeho funkčnosť nie je vadou tovaru.

7.7. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, pokiaľ možno v originálnom obale (krabica nemusí byť súčasťou) a zaslaný na adresu predávajúceho. Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie. Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať na adresu sídla predávajúceho.

7.8. Reklamácie predávajúci vybavuje podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. 7.9. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e mailom na info@beautypeat.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na >https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.7.10. Presné inštrukcie a reklamačný protokol nájdete pod textom.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
8.1. Pri registrácii je potrebné zo strany zákazníka uviesť svoje osobné údaje ako meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické spojenie, e-mail. Tieto údaje sú potrebné pre identifikáciu zákazníka ako kupujúceho, k realizácií a zúčtovaniu platby za zakúpený tovar a za účelom správnej dodávky tovaru a komunikácie. Počas používania obchodu sú zhromažďované aj objednávky zákazníka z dôvodu zabezpečenia dodávok tovaru, prípadne vybavenie reklamácie a pod.

8.2. Pri registrácií právnickej osoby, je potrebné uviesť údaje ako obchodné meno spoločnosti, sídlo spoločnosti, telefonické, prípadne faxové spojenie, IČO, ĎIČ, bankové spojenie a pod. Tieto údaje sú potrebné pre vedenie účtovných operácii, vyhotovenie daňových dokladov, prípadne identifikácie platieb a pod.

8.3. Osobné údaje budú predávajúcim spracúvané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

8.4. Osobné údaje kupujúceho je predávajúci povinný chrániť pred zneužitím a zaručuje, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu kontaktné informácie a údaje o nákupoch kupujúceho.

8.5. Osobné údaje uvedené v bode 8.1. a 8.2. budú spracúvané na nevyhnutnú dobu a výlučne za účelom a v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu www.beautypeat.com medzi predávajúcim a kupujúcim (najmä objednanie a dodanie tovaru, vystavenie faktúry, evidencia pre administratívne a reklamačné účely).

8.6. Kupujúci prehlasuje, že používaním internetového obchodu www.beautypeat.com  udeľuje súhlas  so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a svojich nákupoch, ako aj so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu v zmysle tohto bodu.

8.7. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

9. ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.
Rozhodným hmotným a procesným právom ( governing law ) je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.
VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOzP na www.beautypeat.com pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.
VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 1.9. 2017 a použijú sa na objednávky doručované cez nákupný portál po tomto dátume.
Prevádzkovateľ (predávajúci): CLine s.r.o., Kremnička 3, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 36 64 8485  .

Čistenie pleti

Kontakt

Internetový obchod Beautypeat

Telefonicky sme k dispozícii Po-Pia 8:30-12:00 13:00-16:30

tel: +421 (0) 2210 09 934
email: info@beautypeat.com
Share This